เกี่ยวกับโรงงาน บริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้ชื่อ แหนมดอนเมือง กม.26 และแหนมสุทธิลักษณ์ โดยมีผลิตภัณฑ์ หลัก คือ แหนมฉายรังสี และแหนมรูปแบบต่างๆ ซึ่งได้รับความไว้ วางใจจากผู้บริโภคมานานกว่า 30 ปี ด้วยรสชาติที่มีเอกลักษณ์ อร่อยและวัตถุดิบที่สด สะอาด ถูกสุขลักษณะ บริษัท สุทธิลักษณ์ อินโนฟู้ดส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตแหนมรายแรกของประเทศไทย ที่มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับผลิตภัณฑ์แหนมอย่างเช่น เทคโนโลยีการฉายรังสี และเทคโนโลยีชีวภาพ โดยได้รับคัดเลือก ให้เป็นโรงงานนำร่องในโครงการ “อาหารฉายรังสี” จากสำนักงาน ปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นโรงงาน นำร่องด้านการใช้ต้นเชื้อชีวภาพในกระบวนการผลิตแหนมโดยได้รับการคัดเลือกจากศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ แห่งชาติ หรือ BIOTEC นอกจากนี้ บ สุทธิลักษณ์ อินโนฟู้ดส์ จำกัด ยังมีการค้นคว้าและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับ ผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ อยู่เสมอ ทั้งในด้านบรรจุภัณฑ์ รสชาติ และความสะอาด เพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์และขยายกลุ่มลูกค้า

มาตรฐานโรงงาน

โรงงาน ไทยอินโนฟู้ดส์ เป็นโรงงานผลิต มาตรฐาน ระดับสากล GMP และ HACCP ที่ผลิตแหนมและอาหารพื้นบ้านและ ยังคงสืบทอดประสบการณ์การทำแหนมแบบดั้งเดิมมา ตลอด ทุกขั้นตอนคือกระบวนการผลิตที่ได้รับการควบคุมคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีการตรวจสอบอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญ ในด้านโภชนาการ เราเอาใจใส่ในความสะอาด ปลอดภัย ถูกหลัก อนามัยก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค

เราเป็นผู้ผลิตแหนมรายแรกของประเทศไทย ที่มี การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้กับผลิตภัณฑ์ เช่น เทคโนโลยี การฉายรังสี และ เทคโนโลยีชีวภาพ โดยได้รับคัดเลือกให้เป็น โรงงาน นำร่องในโครงการ “อาหารฉายรังสี” จากสำนักงาน ปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นโรงงาน นำร่องด้านการใช้ต้นเชื้อชีวภาพในกระบวนการผลิตแหนม โดยได้รับ การคัดเลือก จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี ชีวภาพแห่งชาติ หรือ BIOTEC

ความปลอดภัยของแหนมฉายรังสี

ความปลอดภัยของอาหารฉายรังสีเป็นคำถามที่ ผู้บริโภคมักตั้งคำถามเสมอว่า แหนมฉายรังสีมีความปลอดภัย สำหรับบริโภคจริงหรือไม่ ซึ่งในเรื่องนี้สำนักงานพลังงาน ปรมาณูเพื่อสันติ ได้ร่วมกับคณะเวชศาสตร์ เขตร้อน และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำการศึกษาเรื่องความ ปลอดภัยของแหนมฉายรังสีเป็นระยะเวลานานถึง 5 ปี ผลการศึกษา ปรากฏว่า ไม่พบความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้นในสัตว์ทดลอง ที่ให้กินแหนมฉายรังสีเลยในหลายช่วงอายุต่อเนื่องกัน

นอกจากนี้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับ องค์การอาหาร และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) องค์การ อนามัยโลก (WHO) และทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง ประเทศ (IAEA) ได้ประกาศสรุปว่าอาหารที่ฉายรังสีในปริมาณ ไม่เกิน 10 กิโลเกรย์ หรือ 1 ล้านแรกปลอดภัยสำหรับการบริโภค และไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบเรื่องความปลอดภัยอีก

สำหรับประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยาได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 103 (พ.ศ. 2529) กำหนดให้แหนม เป็นอาหารหนึ่งใน 18ชนิดที่สามารถฉายรังสีเพื่อ การจำหน่ายได้

(แหล่งข้อมูล: สำนักงานพลังงาน ปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

แหนมฉายรังสี

แหนมเป็นอาหารประเภทเนื้อดิบที่ผ่านกระบวนการหมักอย่างหนึ่ง ทำจากเนื้อหมูดิบ หนังหมูต้มสุก ข้าวสุก กระเทียม เกลือ พริกและเครื่องปรุงอื่นๆ ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำไปบรรจุถุงพลาสติก อัดให้แน่น หรืออาจห่อด้วยใบตอง อีกชั้นก็ได้ จากนั้นปล่อยให้เกิดการหมักจากเชื้อจุลินทรีย์กลุ่ม แลคโตบาซิลลัส (Lactobacillus) ซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติประมาณ 3 วัน จึงสามารถนำไปรับประทานได้ แหนมที่หมักได้ที่ดีแล้ว จะมีรสเปรี้ยวจากกรดแลคติก (Lactic acid) และมีกลิ่นจำเพาะ ของแหนม ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภค

การบริโภคแหนมจึงนิยมบริโภคดิบ โดยไม่ผ่าน การปรุงให้สุกด้วยความร้อน เพราะการทำให้สุกจะทำให้กลิ่นและ รสชาติของแหนมเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นผู้บริโภคแหนมจึงมีโอกาส เสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากพยาธิ และเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค ซึ่งอาจติดมากับเนื้อหมู เช่น พยาธิตัวกลม (Trichinella spiralis) พยาธิตัวตืด (Taemia solium) และเชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella) ที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วง เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อทำให้แหนมดิบปลอดจากพยาธิ และ เชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคโดยไม่ทำให้รสชาติของแหนมเปลี่ยน แปลงไป บริษัท สุทธิลักษณ์ อินโนฟู้ด จก. จึงนำเทคโนโลยีการ ฉายรังสีแกมมาในอาหาร ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากล มาประยุกต์ใช้ในการผลิต เพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับคนยุคใหม่ ที่ต้องการบริโภคแหนม ไปพร้อมๆ กับความมั่นใจในด้าน ความสะอาดและปลอดภัย

รังสีแกมมา

รังสีแกมมาเป็นรังสีประเภทหนึ่งที่ได้จากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี มีลักษณะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามี อำนาจทะลุทะลวงผ่านวัตถุได้สูง สามารถทำลายเชื้อจุลินทรีย์ และพยาธิที่อยู่ในอาหารได้โดยไม่ก่อให้เกิดสารกัมมันตรังสีในวัตถุที่มันวิ่งผ่านไป ดังนั้นอาหารที่ผ่านการฉายรังสีแกมมาจึงไม่มี สารรังสีตกค้างอยู่การฉายรังสีอาหารในปริมาณที่เหมาะสมนั้น นอกจากจะสามารถทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคและพยาธิได้แล้ว ยังไม่ทำให้รสชาติของอาหารเปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย นอกจากนี้เรายังพบว่าปริมาณคุณค่าสารอาหารในแหนมที่อาจสูญเสียไปเนื่องจากการฉายรังสีนั้น มีน้อยกว่าปริมาณคุณค่า สารอาหารที่อาจสูญเสียไปจากกรรมวิธีการถนอมอาหารรูปแบบอื่นๆ

การฉายรังสีแหนม

จากการศึกษาวิจัยของสำนักงานพลังงานปรมาณู เพื่อสันติ (พป.) พบว่ารังสีแกมมาในปริมาณ 2 กิโลเกรย์* สามารถทำลายเชื้อโรคท้องร่วงซัลโมเนลลาที่อาจติดมากับเนื้อที่ใช้ทำ แหนมได้หมดสิ้น นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพด้านจุลินทรีย์ ของแหนมให้ดีขึ้นอีกด้วย ส่วนในด้านพยาธิ คณะสัตวแพทยม หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็พบว่า รังสีแกมมาสามารถทำลายพยาธิ ที่ติดมากับเนื้อสัตว์ได้หมดเช่นกัน

*เกรย์ (Gray) เป็นหน่วยดูดกลืนรังสี

*กำหนดว่า 1 เกรย์ เท่ากับ พลังงานจำนวน 1 จูล ที่ถ่ายเทให้กับวัตถุหนัก 1 กิโลกรัม

แหนมที่นำมาฉายรังสีจะต้องผ่านการหมักมาแล้ว เป็นระยะเวลา 1 ถึง 3 วันจึงจะได้แหนมฉายรังสีที่มีรสชาติดี ในการฉายรังสีแต่ละครั้งแหนมจะถูกนำไปฉายที่ศูนย์ฉายรังสีอาหาร และผลิตผลการเกษตร สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแหนมจะได้รับรังสีแกมมา (y – ray) จากต้นกำเนิดรังสี และหลังจากการฉายรังสีจะต้องมีการตรวจสอบปริมาณรังสีที่ฉายให้แก่แหนมทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าแหนมที่ผ่านการฉายรังสี ได้รับปริมาณรังสีตามที่กำหนดไว้

สำหรับอายุการเก็บรักษาของแหนมฉายรังสีนั้น สามารถเก็บไว้ได้นาน 10 วัน ที่อุณหภูมิห้องและนาน 2 เดือน ในตู้เย็น ซึ่งนับว่าเก็บไว้ได้นานกว่าแหนมที่ไม่ได้รับการฉายรังสีถึง 2 สัปดาห์

 

หมูยอไร้แป้ง

คัดสรรวัตถุดิบชั้นดีที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ไม่มีการเติมแป้ง ไม่ใช้วัตถุกันเสีย รสชาติอร่อย เข้มข้น กลมกล่อม เนื้อแน่น เต็มคำ มีการควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัยจึงมั่นใจได้ในความสะอาดปลอดภัยเหมาะแก่การปรุง อาหารทุกเมนู

หมูยอพริกสดสไลซ์

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ คัดสรรวัตถุดิบชั้นดีได้มาตรฐาน ผสมผสาน เครื่องเทศ ให้รสชาติกลมกล่อม ไม่ใช้วัตถุกันเสีย เพิ่มความเผ็ด จัดจ้านด้วยพริกสดจากสวน ปราศจากยาฆ่าแมลงอร่อยทั้ง รสชาติดั้งเดิม และรสพริกไทยดำ มีการควบคุมกระบวนการผลิต ทุกขั้นตอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงมั่นใจได้ในความสะอาด ปลอดภัย

แหนม

ผลิตภัณฑ์ทำจากเนื้อหมูส่วนสะโพก ที่มีความสดใหม่ ผสมกับ หนังหมู ข้าว กระเทียมที่คัดสรรมาอย่างดีรสชาติอร่อย กลมกล่อม มีกลิ่นรสที่เป็นเอกลักษณ์ ต้นตำรับแหนมดอนเมืองควบคุมคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

แหนมฉายรังสี

ทางบริษัทได้นำเทคโนโลยีการฉายรังสีในอาหารซึ่งได้รับการ ยอมรับอย่างเป็นสากล มาพัฒนาใช้ในแหนมเพื่อทำลายพยาธิและ ลดปริมาณจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคจึงทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจ ในคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งสินค้ายังคงมีความ อร่อย รสชาติกลมกล่อม มีกลิ่นรสที่เป็นเอกลักษณ์ดังเดิม